+48 94 314 81 10 polonez@msu.pl Rezerwacja 519 339 452

Regulamin

 

REGULAMIN OŚRODKA SANATORYJNO – WYPOCZYNKOWEGO POLONEZ W DĄBKACH

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Ośrodka, służy on zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych  oraz  w sytuacjach wyjątkowych stosowania się do zaleceń Dyrektora Ośrodka.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Gościa zasad i zarządzeń zawartych w Regulaminie.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie usterki i awarie należy zgłaszać w Recepcji.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy i przedmiotów wartościowych pozostawionych w pokoju lub domku letniskowym.

Klient odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju /domku, w którym przebywa.

Wszelkie zastane w pomieszczeniu hotelowym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w pomieszczeniu hotelowym/domku powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu w Recepcji ośrodka.

W przypadku braku zastrzeżeń do stanu technicznego oraz jakości wyposażenia uznaje się, że wszystkie urządzenia i wyposażenie pokoju/domku są w dobrym stanie i są niezniszczone . Brak takiego zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek.

Gość/ kuracjusz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, które powstały z jego winy, bądź w wyniku niewłaściwego użytkowania, lub niezabezpieczenia powierzonego mienia.

W razie stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń wyposażenia pokoju/domku, pobrana zostanie opłata umożliwiająca pokrycie kosztów usunięcia tychże zabrudzeń bądź zniszczeń do wysokości rzeczywistych kosztów lub faktycznie poniesionych przez obiekt.

W przypadku jeżeli uszkodzony został jakikolwiek element wyposażenia lub urządzenia w pomieszczeniu hotelowym, albo domku letniskowym  lub jeśli powstała awaria czy uszkodzenie jest wynikiem zawinienia Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć koszty naprawy powstałego uszkodzenia.

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne np. przerwy w dostawie prądu, wody.

 

 1. Zasady rezerwacji:

Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:

*bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać do 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez

*Ośrodek potrąci z zaliczki 50% jej wartości, gdy Klient dokona anulacji między 1 miesiącem, a 14 dniami przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW

* w przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka nie będzie zwracana.

Termin rezerwacji może być zmieniony na 30 dni przed przyjazdem tylko w przypadku jeśli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami .

W przypadku anulacji rezerwacji po zmianie  terminu pobytu, terminem wiążącym do rozliczenia kosztów jest  pierwotny termin rezerwacji przed zmianą daty pobytu.

 

III     Zasady wynajmu:

W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa, trwająca od godziny 17.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu

Wszystkie pakiety pobytowe: wypoczynkowy, rehabilitacyjny, zdrowotny są  z pełnym wyżywieniem, rozpoczynają  się kolacją  w dniu przyjazdu, a kończą się  śniadaniem w dniu wyjazdu.

Zakwaterowanie Gościa odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości i dokonaniu czynności meldunkowych w Recepcji.

Wiek dziecka liczony jest na dzień opuszczenia ośrodka.

Dopłaty za pobyt, oraz opłata klimatyczna pobierana jest na miejscu, po przyjeździe w Recepcji, w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.

Obowiązuje  opłata uzdrowiskowa  w wysokości 3,50 zł za dobę od osoby dorosłej i dziecka  .

W miarę możliwości Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa.

 

IV         Zasady korzystania z obiektu

Na terenie Ośrodka dla gości znajduje się parking  niestrzeżony płatny według cennika Ośrodka. Wjazd i parkowanie możliwy za zgodą pracownika Recepcji, w wyznaczonym  miejscu.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Polonez” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ich  utratę lub uszkodzenia ani za znajdujące się w nich mienie.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę gotówki  lub przedmiotów wartościowych należących do klienta pozostawionych w pokoju lub domku letniskowym.

Ilość osób przebywająca w pokoju/ domku nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w czasie meldunku. Koszt pobytu tychże osób, ponosi osoba zameldowana.

Gość Ośrodka nie może przekazać pokoju innej osobie, nawet gdy jego termin pobytu się nie zakończył.

Osoby odwiedzające mają obowiązek zgłosić swoją obecność w Recepcji. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach: 8.00 - 20.00.

W dniu wyjazdu należy zdać klucz w Recepcji, po uprzednim odbiorze pokoju/domku przez pokojową.

Przed opuszczeniem Ośrodka należy rozliczyć się za korzystanie z dodatkowych usługi i zdać wypożyczony sprzęt.

Spożywanie na terenie Sanatorium napojów alkoholowych przez kuracjuszy / gości  jest

       zabronione.

        Nie dotyczy to sprzedaży i podawania tych napojów w wyznaczonych  miejscach tj.

        w Kawiarni  Sanatorium. 

    Na terenie całego obiektu , w  pokojach, na balkonach i w pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i  e-papierosów zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed     

     następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r

Dz.U. z 1996r Nr 10 ,poz.55 z późn.zm.

Art.13 ust.2 ustawy stanowi :  Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami ,podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W przypadku nie stosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej gość/kuracjusz będzie obciążony kosztami takiej akcji.

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22.00 do 6.00.

W jadalni  Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby mające wykupione wyżywienie.

Posiłki serwowane są w wyznaczonych godzinach bezpośrednio do stolika.

Wynoszenie posiłków z jadalni jest zabronione. Każdy wyniesiony posiłek zostanie doliczony do rachunku Gościa zgodnie z obowiązującym w Ośrodku cennikiem.

Pokoje sprzątane są na życzenie gościa, natomiast przedpokój i łazienka sprzątane są codziennie.

Wymiana ręczników odbywa się w sobotę. Pościel może być  wymieniana wyłącznie  na życzenie gościa  za dodatkową opłatą według cennika znajdującego się w Recepcji.

Dodatkowy ręcznik można wypożyczyć za opłatą według cennika  Ośrodka.

Istnieje możliwość skorzystania w obiekcie z usługi prania za opłatą według cennika Ośrodka.

W pokojach/domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania własnych grzałek, grzejników oraz innych urządzeń grzewczych i elektrycznych.

W okresie od 01 czerwca do 15 września korzystanie z grzejnika w domku wyłącznie za dodatkową opłatą w wysokości: 22 zł/ doba.

Opłata za zgubiony klucz wynosi: 55 zł.

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Gość jest zobowiązany do przestrzegania czystości i porządku w obiekcie i jego otoczeniu.

W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

Przedmioty/rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowywane w depozycie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Na prośbę gościa mogą być odesłane na wskazany adres na koszt adresata.

W przypadku braku dyspozycji po okresie 1 miesiąca pozostawione przedmioty/rzeczy zostaną zutylizowane.

 

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

- bezpieczeństwo pobytu, w tym ochronę danych osobowych Gościa;

- profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku;

- sprzątanie pokoju/domku i wykonanie niezbędnych czynności naprawczych w obecności Gościa, lub podczas jego nieobecności, gdy wyrazi na to zgodę;

- dostęp do informacji dotyczących okolicznych atrakcji turystycznych;

- możliwość uczestnictwa w programie kulturalno- oświatowym;

- możliwość korzystania z wycieczek za odpłatnością;

- dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych wg wykupionego pakietu;

- pobyt zdrowotny:  10 zabiegów indywidualnych wybranych z listy;

 • Elektroterapia
 • Ultradźwięki
 • Lampa Bioptron
 • Lampa Sollux
 • Magnetronik
 • Fotel masujący
 •  Laser
 • Inhalacje
 • Hydromasaż / kąpiel perełkowa
 • Wirówka kończyn dolnych / górnych
 • UGUL

- dodatkowej wizyty lekarskiej w czasie trwania pobytu z zabiegami płatnej: 80zł;

- możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych wg cennika obowiązującego w obiekcie oraz wskazań lekarza.

Na placu zabaw i obiektach sportowych pobyt dzieci dozwolony jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.

 

V           Postanowienia końcowe:

Regulamin Ośrodka jest dostępny na stronie internetowej i w Recepcji Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego POLONEZ. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

 

Dyrektor OSW POLONEZ

 

Dokonując rezerwacji terminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) . Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja. Prawem właściwym dla sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby  obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


więcej

Skontaktuj się z nami
Rozumiem
Dane kontaktowe

tel. +48 94 314 81 10
e-mail: polonez@msu.pl
Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „POLONEZ” Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki