+48 94 314 81 10 polonez@msu.pl Rezerwacja 519 339 452

Regulamin

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy POLONEZ w Dąbkach.

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie Regulamin Ośrodka, służy on zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

I. Postanowienia ogólne:

Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, procedur wprowadonych na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  przepisów BHP, przeciwpożarowych i stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń Dyrektora Ośrodka.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Gościa zasad i zarządzeń zawartych w Regulaminie.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości należy je niezwłocznie zgłosić w Recepcji, co umożliwi szybką reakcję. Reklamacje składane w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.

II. Zasady rezerwacji:

Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:
* bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać do 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez
* ośrodek potrąci z zaliczki 50% jej wartości, gdy Klient dokona anulacji między 1 miesiącem, a 14 dniami przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez
* w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz OSW Polonez.

Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka OSW POLONEZ w Dąbkach. Oświadczenie o jakim mowa powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000r.: Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami).

III. Zasady wynajmu:

W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa, trwająca od godz. 17.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

Zakwaterowanie Gościa odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości i dokonaniu czynności meldunkowych w Recepcji.

Wiek dziecka liczony jest na dzień opuszczenia ośrodka.

Dopłaty za pobyt, oraz opłata klimatyczna pobierana jest na miejscu, po przyjeździe w Recepcji, w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.

Opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,50zł od każdej osoby za dobę nie jest wliczona w cenę pobytu, pobierana jest wyłącznie gotówką.

W miarę możliwości Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa.

Na terenie Ośrodka znajduje się parking monitorowany, niestrzeżony, posiadający 50 miejsc postojowych.

Dla Gości wypoczywających w OSW  POLONEZ parking jest płatny - 5 zł za dobę. Wjazd i parkowanie za zgodą personelu, w wyznaczonym miejscu.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie.

Ilość osób przebywająca w pokoju/ domku nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w czasie meldunku, kosztu pobytu tychże osób, ponosi osoba zameldowana.

W razie stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń wyposażenia pokoju/ domku, pobrana zostanie opłata umożliwiająca pokrycie kosztów usunięcia tychże zabrudzeń bądź zniszczeń.

Gość Ośrodka nie może przekazać pokoju innej osobie, nawet gdy jego termin pobytu się nie zakończył.

W obiekcie obowiązuje zakaz przyjmowania gości spoza ośrodka.

W dniu wyjazdu należy zdać klucz w Recepcji, po uprzednim odbiorze pokoju / domku przez pokojową.

Przed opuszczeniem Ośrodka należy pamiętać aby rozliczyć się za ewentualne dodatkowe usługi i zdać wypożyczony sprzęt.

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

IV. Zasady korzystania z obiektu:

W pokojach, domkach i w pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów ,innych wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

Wszelkie usterki prosimy na bieżąco zgłaszać w Recepcji bądź w pań sprzątających.

W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22.00 do 6.00

Na stołówce Ośrodka mogą przebywać jedynie osoby mające wykupione wyżywienie.

Posiłki serwowane są do stolika o ustalonych godzinach.

Wynoszenie posiłków z jadalni jest zabronione. Każdy wyniesiony posiłek zostanie doliczony do rachunku Gościa zgodnie z obowiązującym w Ośrodku cennikiem.

Przedpokój i łazienka sprzątane są codziennie, pokoje na życzenie Gościa.

Wymiana ręników odbywa się 1 raz w tygodniu, pościeli w szczególnych przypadkach na życzenie Gości.

W pokojach/ domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych i elektrycznych.

W okresie od 01 czerwca do 15 września korzystanie z grzejnika w domku jedynie za dodatkową opłatą, w wysokości 20 zł/ doba.

Opłata za zgubiony klucz wynosi 25zł

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, które powstały z jego winy, bądź w wyniku niewłaściwego użytkowania, lub niezabezpieczenia powierzonego mienia.

W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne np. przerwy w dostawie prądu, wody.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową w pokoju lub domku letniskowym..

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na jego koszt i ryzyko, na wskazany adres, a w przypadku braku danych – będą przechowywane w depozycie ośrodka przez okres 1 miesiąca.

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
- bezpieczeństwo pobytu, w tym ochronę danych osobowych Gościa;
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku;
- sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych czynności naprawczych w obecności gościa, lub podczas jego nieobecności, gdy wyrazi na to zgodę;
- dostęp do informacji dotyczących okolicznych atrakcji turystycznych;
- możliwość uczestnictwa w programie kulturalno – oświatowym;

- możliwość korzystania z wycieczek za odpłatnością:

- dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych wg wykupionego pakietu- pobyt zdrowotny: 10 zabiegów indywidualnych wybranych z załączonego wykazu:

 • Elektroterapia,
 • Ultradźwięki,
 • Lampa Sollux,
 • Lampa Bipotron,
 • Magnetronik,
 • Fotel masujący,
 • Laser,
 • Inhalacje,
 • Hydromasaż/ kąpiel perełkowa,
 • Wirówka kończyn: dolnych/ górnych,
 • UGUL

- dodatkowej wizyty lekarskiej w czasie trwania pobytu z zabiegami/ płatnej: 60zł:

- możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych wg cennika obowiązującego w obiekcie oraz wskazań lekarza.

Na placu zabaw i obiektach sportowych pobyt dzieci dozwolony jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.

V. Postanowienia końcowe

Regulamin ośrodka jest dostępny na stronie internetowej, na tablicy informacyjne przy Recepcji Ośrodka Sanatoryjno- Wypoczynkowego POLONEZ.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

Dyrektor OSW POLONEZ


więcej

Skontaktuj się z nami
Rozumiem
Dane kontaktowe

tel. +48 94 314 81 10
e-mail: polonez@msu.pl
Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „POLONEZ” Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki