+48 94 314 81 10 polonez@msu.pl Rezerwacja 519 339 452

Regulamin

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy POLONEZ w Dąbkach.

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie Regulamin Ośrodka, służy on zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

I. Postanowienia ogólne:

Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, procedur wprowadonych na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  przepisów BHP, przeciwpożarowych i stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń Dyrektora Ośrodka.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Gościa zasad i zarządzeń zawartych w Regulaminie.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości należy je niezwłocznie zgłosić w Recepcji, co umożliwi szybką reakcję. Reklamacje składane w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.

II. Zasady rezerwacji:

Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:
* bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać do 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez
* ośrodek potrąci z zaliczki 50% jej wartości, gdy Klient dokona anulacji między 1 miesiącem, a 14 dniami przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez
* w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz OSW Polonez.

Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka OSW POLONEZ w Dąbkach. Oświadczenie o jakim mowa powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000r.: Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami).

III. Zasady wynajmu:

W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa, trwająca od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

Zakwaterowanie Gościa odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości i dokonaniu czynności meldunkowych w Recepcji.

Wiek dziecka liczony jest na dzień opuszczenia ośrodka.

Dopłaty za pobyt, oraz opłata klimatyczna pobierana jest na miejscu, po przyjeździe w Recepcji, w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.

Opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,50zł od każdej osoby za dobę nie jest wliczona w cenę pobytu, pobierana jest wyłącznie gotówką.

W miarę możliwości Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa.

Na terenie Ośrodka znajduje się parking monitorowany, niestrzeżony, posiadający 50 miejsc postojowych.

Dla Gości wypoczywających w OSW  POLONEZ parking jest płatny - 5 zł za dobę. Wjazd i parkowanie za zgodą personelu, w wyznaczonym miejscu.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie.

Ilość osób przebywająca w pokoju/ domku nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w czasie meldunku, kosztu pobytu tychże osób, ponosi osoba zameldowana.

W razie stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń wyposażenia pokoju/ domku, pobrana zostanie opłata umożliwiająca pokrycie kosztów usunięcia tychże zabrudzeń bądź zniszczeń.

Gość Ośrodka nie może przekazać pokoju innej osobie, nawet gdy jego termin pobytu się nie zakończył.

Osoby odwiedzające mają obowiązek zgłosić swoją obecność w Recepcji. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach: 12.00 - 20.00.

W dniu wyjazdu należy zdać klucz w Recepcji, po uprzednim odbiorze pokoju / domku przez pokojową.

Przed opuszczeniem Ośrodka należy pamiętać aby rozliczyć się za ewentualne dodatkowe usługi i zdać wypożyczony sprzęt.

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

IV. Zasady korzystania z obiektu:

W pokojach, domkach i w pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów ,innych wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

Wszelkie usterki prosimy na bieżąco zgłaszać w Recepcji bądź w pań sprzątających.

W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22.00 do 6.00

Na stołówce Ośrodka mogą przebywać jedynie osoby mające wykupione wyżywienie.

Posiłki serwowane są do stolika o ustalonych godzinach.

Wynoszenie posiłków z jadalni jest zabronione. Każdy wyniesiony posiłek zostanie doliczony do rachunku Gościa zgodnie z obowiązującym w Ośrodku cennikiem.

Przedpokój i łazienka sprzątane są codziennie, pokoje na życzenie Gościa.

Wymiana ręników odbywa się 1 raz w tygodniu, pościeli w szczególnych przypadkach na życzenie Gości.

W pokojach/ domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych i elektrycznych.

W okresie od 01 czerwca do 15 września korzystanie z grzejnika w domku jedynie za dodatkową opłatą, w wysokości 20 zł/ doba.

Opłata za zgubiony klucz wynosi 25zł

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, które powstały z jego winy, bądź w wyniku niewłaściwego użytkowania, lub niezabezpieczenia powierzonego mienia.

W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne np. przerwy w dostawie prądu, wody.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową w pokoju lub domku letniskowym..

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na jego koszt i ryzyko, na wskazany adres, a w przypadku braku danych – będą przechowywane w depozycie ośrodka przez okres 1 miesiąca.

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
- bezpieczeństwo pobytu, w tym ochronę danych osobowych Gościa;
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku;
- sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych czynności naprawczych w obecności gościa, lub podczas jego nieobecności, gdy wyrazi na to zgodę;
- dostęp do informacji dotyczących okolicznych atrakcji turystycznych;
- możliwość uczestnictwa w programie kulturalno – oświatowym;

- możliwość korzystania z wycieczek za odpłatnością:

- dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych wg wykupionego pakietu- pobyt zdrowotny: 10 zabiegów indywidualnych wybranych z załączonego wykazu:

 • Elektroterapia,
 • Ultradźwięki,
 • Lampa Sollux,
 • Lampa Bipotron,
 • Magnetronik,
 • Fotel masujący,
 • Laser,
 • Inhalacje,
 • Hydromasaż/ kąpiel perełkowa,
 • Wirówka kończyn: dolnych/ górnych,
 • UGUL

- dodatkowej wizyty lekarskiej w czasie trwania pobytu z zabiegami/ płatnej: 60zł:

- możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych wg cennika obowiązującego w obiekcie oraz wskazań lekarza.

Na placu zabaw i obiektach sportowych pobyt dzieci dozwolony jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.

V. Postanowienia końcowe

Regulamin ośrodka jest dostępny na stronie internetowej, na tablicy informacyjne przy Recepcji Ośrodka Sanatoryjno- Wypoczynkowego POLONEZ.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

Dyrektor OSW POLONEZ


więcej

Skontaktuj się z nami
Rozumiem
Dane kontaktowe

tel. +48 94 314 81 10
e-mail: polonez@msu.pl
Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „POLONEZ” Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki