+48 94 314 81 10 polonez@msu.pl Rezerwacja 519 339 452

Regulamin

 

REGULAMIN OŚRODKA SANATORYJNO – WYPOCZYNKOWEGO POLONEZ W DĄBKACH

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Ośrodka, służy on zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 

I. Postanowienia ogólne:

 • Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych  oraz  w sytuacjach wyjątkowych stosowania się do zaleceń dyrektora Ośrodka.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Gościa zasad i zarządzeń zawartych w Regulaminie.
 • Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie usterki i awarie należy zgłaszać w Recepcji.
 • Na placu zabaw i obiektach sportowych pobyt dzieci dozwolony jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 • W Ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22.00 do 6.00.
 • Ośrodek przyjmuje gości z psami wyłącznie w domkach letniskowych za opłatą wg cennika ośrodka. Zasady pobytu z psem określa  regulamin " Zasady pobytu zwierząt domowych w domkach letniskowych "Polonez".
 • W jadalni Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby mające wykupione  posiłki.
 • Posiłki serwowane są o wyznaczonych godzinach.
 • Wynoszenie posiłków z jadalni jest zabronione. Każdy wyniesiony posiłek zostanie doliczony do rachunku Gościa zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • W pokojach/domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania własnych grzałek, grzejników oraz innych urządzeń grzewczych i elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • W okresie od 01 czerwca do 15 września korzystanie z grzejnika w domku wyłącznie za dodatkową opłatą według cennika Ośrodka.
 • Za zgubiony klucz obowiązuje opłata według cennika Ośrodka.
 • W obiekcie można skorzystać z dodatkowych usług: prania ,wypożyczenia dodatkowego ręcznika  i wymiany pościeli za opłatą według cennika Ośrodka.
 • Klient odpowiada materialnie za wyposażenie w pokoju /domku, w którym przebywa.
 • Wszelkie zastane w dniu zamieszkania w pomieszczeniu hotelowym /domku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powinny być zgłaszane natychmiast  w Recepcji Ośrodka.
 • W przypadku braku zastrzeżeń do stanu technicznego oraz jakości wyposażenia uznaje się, że wszystkie urządzenia i wyposażenie pokoju/domku są w dobrym stanie i są niezniszczone . Brak takiego zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek.
 • Gość / kuracjusz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, które powstały z jego winy, bądź w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nie zabezpieczenia powierzonego mienia.
 • W razie stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń wyposażenia pokoju/domku, pobrana zostanie opłata umożliwiająca pokrycie kosztów usunięcia tychże zabrudzeń bądź zniszczeń do wysokości rzeczywistych kosztów lub faktycznie poniesionych przez obiekt.
 • W przypadku jeżeli uszkodzony został jakikolwiek element wyposażenia lub urządzenia w pomieszczeniu hotelowym,albo domku letniskowym  lub jeśli powstała awaria czy uszkodzenie jest wynikiem zawinienia Klienta ,Klient zobowiązany jest pokryć koszty naprawy powstałego uszkodzenia.
 • Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne np. przerwy w dostawie prądu, wody.

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym ochronę danych osobowych Gościa;
 • profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku;
 • sprzątanie pokoju/domku i wykonanie niezbędnych czynności naprawczych w obecności Gościa, lub podczas jego nieobecności, gdy wyrazi na to zgodę;
 • dostęp do informacji dotyczących okolicznych atrakcji turystycznych;
 • możliwość uczestnictwa w programie kulturalno-oświatowym;
 •  możliwość korzystania z wycieczek za odpłatnością;
 •  dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych wg wykupionego pakietu.

 

 1. Zasady rezerwacji:
 • Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:

 • bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać do 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW Polonez
 • Ośrodek potrąci z zaliczki 50% jej wartości, gdy Klient dokona anulacji między 1 miesiącem, a 14 dniami przed planowanym rozpoczęciem pobytu w OSW
 • w przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka nie będzie zwracana.
 • Termin rezerwacji może być zmieniony na 30 dni przed przyjazdem tylko w przypadku jeśli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami .
 • W przypadku anulacji rezerwacji po zmianie  terminu pobytu ,terminem wiążącym do rozliczenia kosztów jest  pierwotny termin rezerwacji przed zmianą daty pobytu.

 

III     Zasady pobytu zwierząt domowych (psa) w domkach letniskowych "Polonez".

 • Podczas dokonania rezerwacji prosimy o podanie rasy psa. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 • Do Ośrodka przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz zaświadczenie o odrobaczeniu.
 • Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 • Zwierzęta powinny przebywać w domkach . W obejściu domku muszą byś wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 • Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 • Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych rączników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 • Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez Dyrektora Ośrodka.
 • Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
 • Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie domków, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w domku. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 • W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w domku zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie domku, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie i innych gości. Dyrektor Ośrodka bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy obiekt zastrzega sobie prawo wejścia personelu do domku gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 • Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w ośrodku i niezakłócanie spokoju innym gościom.
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych i rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci.
 • Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 • Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Sanatorium Uzdrowiskowym Polonez.

 Koszt pobytu psa w domku wynosi 30zł za dobę.

 

IV       Zasady wynajmu:

 • W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa, trwająca od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Wszystkie pakiety pobytowe  są  z pełnym wyżywieniem, rozpoczynają  się kolacją  w dniu przyjazdu, a kończą się  śniadaniem w dniu wyjazdu.
 • Zakwaterowanie Gościa odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości i dokonaniu czynności meldunkowych w Recepcji.
 • Wiek dziecka liczony jest na dzień opuszczenia ośrodka.
 • Dopłaty za pobyt, oraz opłata klimatyczna pobierana jest na miejscu, po przyjeździe w Recepcji, w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.
 • Obowiązuje  opłata uzdrowiskowa  w wysokości 3,50 zł za dobę od osoby dorosłej i dziecka .
 • W miarę możliwości Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa.

 

V         Zasady korzystania z obiektu

 • Na terenie Ośrodka dla gości znajduje się parking  niestrzeżony, płatny według cennika Ośrodka. Wjazd i parkowanie możliwy za zgodą pracownika Recepcji w wyznaczonym  miejscu.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe „Polonez” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ich  utratę lub uszkodzenia ani za znajdujące się w nich mienie.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę gotówki  lub przedmiotów wartościowych należących do klienta pozostawionych w pokoju lub domku letniskowym.
 • Ilość osób przebywająca w pokoju/ domku nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w czasie meldunku. Koszt pobytu tychże osób, ponosi osoba zameldowana.
 • Gość Ośrodka nie może przekazać pokoju innej osobie, nawet gdy jego termin pobytu się nie zakończył.
 • Osoby odwiedzające mają obowiązek zgłosić swoją obecność w Recepcji. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach: 10.00 – 20.00.
 • Niedozwolone jest przebywanie gości w pokojach mieszkalnych .Odwiedzający mogą przebywać wyłącznie w pomieszczeniach ogólnodostępnych .
 • W dniu wyjazdu należy zdać klucz w Recepcji, po uprzednim odbiorze pokoju/domku przez pokojową.
 • Przed opuszczeniem Ośrodka należy rozliczyć się za korzystanie z dodatkowych usługi i zdać wypożyczony sprzęt.
 • Spożywanie na terenie Sanatorium napojów alkoholowych przez kuracjuszy / gości  jest  zabronione. Nie dotyczy to sprzedaży i podawania tych napojów w wyznaczonych  miejscach oraz  w Kawiarni  Sanatorium. 
 • Na terenie całego obiektu, w  pokojach, na balkonach i w pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i  e-papierosów zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r Dz.U. z 1996r Nr 10 ,poz.55 z późn.zm. Art.13 ust.2 ustawy stanowi:  Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami ,podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju, holu lub na  balkonie jest równoznaczne z wyrażeniem przez gościa zgody na pobranie opłaty za przeprowadzenie odświeżenia  pomieszczenia  w wysokości 500 zł. W przypadku nie stosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym, a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej gość/kuracjusz będzie obciążony kosztami w wysokości 500 zł lub kosztami takiej akcji.
 • Gość jest zobowiązany do przestrzegania czystości i porządku w obiekcie i jego otoczeniu.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.
 • Przedmioty/rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowywane w depozycie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Na prośbę gościa mogą być odesłane na wskazany adres na koszt adresata.
 • W przypadku braku dyspozycji po okresie 1 miesiąca pozostawione przedmioty/rzeczy zostaną zutylizowane.

 

VI        Postanowienia końcowe:

Regulamin Ośrodka jest dostępny na stronie internetowej i w Recepcji Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego POLONEZ. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

 

Dokonując rezerwacji terminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) . Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja. Prawem właściwym dla sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby  obiektu.

Dyrektor OSW POLONEZ

Regulamin obowiązuje od 01.01.2024 -31.12.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 


więcej

Skontaktuj się z nami
Rozumiem
Dane kontaktowe

tel. +48 94 314 81 10
e-mail: polonez@msu.pl
Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „POLONEZ” Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki